T.C

GÜRGENTEPE KAYMAKAMLIĞI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

1-Matbu Dilekçe ,

2-Kira kontratı,

3-Tapu Belgesi.

15 Gün + 5 Gün

2-

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

 

1-Başvurudabulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,

2-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

4-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.

5 gün

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

 

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı

ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

10 Gün

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

4-Sözleşme vb.

3 Ay (90 gün)

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

 

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

15 gün

6-

'Apostille' Tasdik Şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

10 Dakika

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

Dilekçe ve başvuru konusuyla ilgili belgeler

15 gün

8-

2022 Sayılı Kanun gereği

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

a) 18 yaşından küçükler için:

1-Form (Muhtar onaylı 2 Adet),

2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),

b) 18 yaşından büyükler için:

1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),

2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

c) 65 yaşını dolduranlar için:

1-Form ( muhtar onaylı 2 Adet),

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.

15 gün

9-

Yeşil Kart

İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:

1-Form (Muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin),

3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).

Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:

1-Form (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin),

3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).

2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:

1-Form (muhtar onaylı),

2-Matbu Dilekçe

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4-2022 Kart Fotokopisi,

5-Fotoğraf (1 Adet).

15 gün

10-

4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında kanun gereğince

(Muhtaçlık Kararı)

1-Form (muhtar onaylı),

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna Dair Belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

7 gün

11-

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 108 (Mülga:31/05/2006-5510/106 md) maddesi gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

7 Gün

12

Muhtarların Muhtarlık Belgesi Talebi

1-Dilekçe

10 Dakika

13

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu gereğince (Kanun çerçevesinde makama verilen dilekçe)

Dilekçe ve Dilekçede iddia edilen hususlarla ilgili varsa diğer belgeler

30 gün

14

Yurt Dışı Bakım Belgesi

1-Yurtdışı Bakım Belgesi Formu

2-Nüfus Kayıt örneği

3-İnceleme Formu ( Malvarlığı Araştırma Formu )

Müracaat tarihinden itibaren 1 gün

15

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

Dilekçe ve varsa diğer belgeler

15 gün

16

4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Karar

1-Şikayet Dilekçesi ve varsa diğer belgeler

30+15 gün

17

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Başvuru dilekçesi ve varsa diğer belgeler

Dilekçenin Kuruma ulaşmasından itibaren 15 gün, başka kurumdan bilgi istenmesi halinde 30 gün

18

BİMER Başvurusu

Başvuru dilekçesi ve varsa diğer belgeler

15 gün

19

Disiplin Cezasına yapılan itiraz üzerine verilen karar

1-İtiraz dilekçesi

2-Disiplin Cezası Kararı

3-Ceza kararının tebellüğ belgesi

30 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık

İsim : Harun GÜRKAYNAK      İsim : Nursel ÖZDEMİR

Unvan : Yazı İşleri Müdürdü    Unvan : Kaymakam

 

 


 T.C. Gürgentepe Kaymakamlığı © 2018
Akyurt Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 52610 Gürgentepe /ORDU
Telefon: +90 452 821 32 01 Fax : +90 452 821 25 66 e-Posta:gurgentepe@gurgentepe.gov.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü - Tekniker Servet ARIKAN